Salgs- og leveringsbetingelser for Botek Rogaland AS

 1. Eventuelle feil i vedrørende leveringen bes vennligst meddelt oss omgående.
 2. Skulle det inntreffe prisstigning på råstoffer eller lønnsøkninger etter at tilbud elle ordre er avgitt, kan leverandøren kreve tilsvarende prisstigning.
 3. Ingen bindende avtale foreligger før leverandør har bekreftet kjøpers ordre.
 4. Straks varen er mottatt, må kjøper kontrollere denne. Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig innen 30 dager etter varemottagelse. Botek Rogaland AS påtar seg intet reklamasjonsansvar på varer som er spesial bestilt eller produsert av 3 part, og under ingen omstendighet utover den leverte varens egen verdi. Eventuell retur skal avtales på forhånd.
  Transportskade må anmerkes på fraktbrevet.
 5. Ved avvik på det leverte trykkprodukt i forhold til kjøpers ordre gjelder + / - 10 %, om ikke annet er avtalt mellom kjøper og selger.
 6. Hvis ikke annet er angitt er den stipulerte pris basert på en samlet leveranse, eventuelt på en kontinuerlig og uavbrutt leveranse av det samlede parti.
  Hvis varen av kjøperen ikke uttas til avtalt tid, har selgeren rett til å sende varen i overensstemmelse med ordrebekreftelse.
 7. Betalingsbetingelsene er netto pr. 20 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Ved senere betaling belastes morarente med 18% p.a.
 8. Fraktfritt ved ordre over kr. 10.000,-. Eller etter avtale.
 9. Hvis kjøpers betalingsevne skulle forringes etter at tilbudet er avgitt og avtale inngått har Botek Rogaland AS anledning til å be om full eller delvis forskuddsbetaling.
 10. Botek Rogaland AS har salgspant i de leverte varer inntil fakturabeløpet inkl. renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Jfr. Pantelovens paragrafer 3-14 og 3-22.
 11. 11. Botek Rogaland AS er uten ansvar for leveringshindringer forårsaket ved omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll. Som slike omstendigheter regnes krig og andre uroligheter, streik, lockout, boikott, ekstraordinær mangel på arbeidskraft, kraftmangel, brenselmangel, brann, skade på maskiner, transportmidler eller annet utstyr som er nødvendig for produksjons- levering, forsinkelser eller svikt i tilgang på råstoffer eller andre underleveranser som er nødvendig for produksjon eller levering.
 12. Botek Rogaland AS er ansvarlig for at leveransen er i overensstemmelse med eventuelt godkjent prøve eller bestilling.
  Kjøperen må påregne at fargenyanser i det ferdige trykk i noen grad avviker fra eventuelle foreviste fargeprøver. Ved trykk kan det forekomme små justeringer av plassering av godkjent materiell.
 13. Skisser, tegninger, utkast, prøver eller annet forberedende arbeid, samt ideer utformet på annen måte enn forannevnt, utarbeidet av Botek Rogaland AS, er vår eiendom og kan ikke benyttes uten vårt samtykke. Klisjeer er kundens+ eiendom fra det tidspunkt disse er betalt fullt ut.
  Slikt materiell vil bli oppbevart hos produsent i nødvendig tid for kundens risiko. Så fremt vi i en periode av 3 år ikke mottar bestillinger av rimelig størrelse, vil klisjeer som tilhører kunden og/eller oss bli tilintetgjort etter at kjøper i rimelig tid er varslet.
 14. Hvis Botek Rogaland AS arbeid er igangsatt på grunnlag av kjøperens ordrespesifikasjoner, og det som følge av kjøperens feil eller ønsker om forandring, må foretas endringer, kan de mer omkostninger som dermed blir foranlediget, belastes kjøperen.
 15. Den oppgitte leveringstid angir omtrentlig når varen ekspederes fra fabrikken. Leveringstiden forutsetter at klisjeer/materiell er oss i hende min. 2 uker før planlagt produksjonsstart.
 16. Avvik fra nevnte betingelser anses ikke avtalt med mindre vår aksept foreligger skriftlig.